Rodzinne Ogródki Działkowe

"WIARUS-SEZAM"

RODO

RODO – zasady przetwarzania danych w ogrodzie

Zgodnie z art.13 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator danych: Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
2. Cel przetwarzania danych: cele statutowe związane z członkostwem w PZD oraz użytkowaniem działki w ROD „WIARUS – SEZAM” w Tarnowskich Górach.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.
4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: realizacja zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD.
5. Odbiorcy danych osobowych: organy statutowe PZD
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: tożsamy z okresem niezbędnym do realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
statutu i przepisów PZD.
7. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich przeniesienia.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba której dotyczą dane osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
9. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podanie danych będzie brak możliwości realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych związanych z przydziałem prawa do działki w ROD i członkostwem w PZD.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych.
Powyższa informacja odnosi się do wszystkich członków PZD oraz dzierżawców działek w naszym ogrodzie.

W dniu 01.05 .2021 o godz. 10,00 do 11,00 zostanie załączona woda w ROD , prosimy aby do czasu 28.04.2021 zamknąć zawory przed licznikami bo w tym dniu sprawdzamy sieć wodociągową. osoby co mają licznik powyżej 5 lat mają do tego czasu wymienić wodomierz na własną rękę wraz z plombami i zgłosić to do zarządu w trybie pilnym. Informacja jest na tablicach informacyjnych czytać ze zrozumieniem, wymianę opisaną traktować od - do a nie jak niema jego numeru to nie. Każdy niech sobie sprawdzi licznik wody z jakiego roku ma, było to informowane na jesień.   

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY