Rodzinne Ogródki Działkowe

“WIARUS-SEZAM”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE
ROD „WIARUS-SEZAM” W TARNOWSKICH GÓRACH

§1

Elementy sieci energetycznej.

1. Zarządcą sieci energetycznej na terenie Ogrodu jest Zarząd ROD „Wiarus-Sezam” w Tarnowskich Górach i jest to tzw. sieć wewnętrzna ROD.
2. Korzystanie z sieci energetycznej powinno odbywać się w sposób zgodny z Regulaminem ROD.
3. Budowa sieci energetycznej:
Przyłącze główne wraz z licznikiem głównym
Sieć wewnętrzna wraz z licznikami indywidualnymi
Sieć indywidulana działkowca
4. Parametry sieci umożliwiają przyłączenie indywidualnego ogródka o mocy przyłączeniowej nie większej niż 3,5kW, co odpowiada zabezpieczeni o wartości maksymalnej 16A.
5. Liczniki indywidualne znajdują się w zewnętrznych skrzynka rozdzielczych ulokowanych na alejkach ogrodowych
6. Dostęp do skrzynek posiadają tylko osoby wyznaczone przez Zarząd.
Zarząd prowadzi ewidencje osób posiadających dostęp.

§2.

Rozliczenie zużycia prądu.

1. Sieć energetyczna w ROD „Wiarus-Sezam” jest siecią całoroczną.
2. Rozliczenia zużycia odbywa się na podstawie odczytów liczników zużycia prądu w sezonie.
3. Odczyty liczników ustala uchwałą Zarząd i podaje do wiadomości działkowców.
4. Odczyt liczników wykonuje osoba lub firma wyznaczona przez Zarząd.
5. Działkowiec ma prawo uzyskania informacji o wartości dokonanego odczytu.
6. Roczne indywidualne rozliczenie zużycia prądu składa się z faktycznego zużycia, opłaty energetycznej zgodnie z przepisami PZD (Polskiego Związku Działkowców).
7. Opłata energetyczna ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD.
8. Opłata za zużycie liczona jest jako iloczyn wskazań licznika indywidulanego oraz kosztów rocznych przypadających na indywidulanego działkowca na podstawie opłaconych przez Zarząd faktur.
9. Opłaty za zużycie prądu za sezon rozliczeniowy dokonywane są zgodnie z przyjętym na
Walnym Zebraniu terminem wnoszenia opłat za działkę.
10. Różnicę zużycia prądu wynikającą ze wskazań licznika głównego i liczników indywidualnych
pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD.

§3.

Liczniki energii elektrycznej.

1. Liczniki energii elektrycznej podlegają legalizacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Okres legalizacji może być przez Zarząd skrócony, w przypadku ujawnionych wad technicznych.
2. Zarząd prowadzi ewidencję liczników.
3. Zarząd odpowiada za:
Plombowanie liczników,
Wymianę liczników,
Legalizację liczników,
Sprawy związane z reklamację liczników,
Kontrolę sprawności liczników,
Zabezpieczenie dostępu do skrzynek elektrycznych,
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na liczniku lub w skrzynce spowodowanych ingerencją osób trzecich jak np.: próba obejścia licznika, zerwanie plomby, wymiana lub zniszczenie licznika, wymiana bezpiecznika, ingerencja w układ sieci, Zarząd ma obowiązek zakwalifikować taki punkt poboru jako niezgodny z regulaminem i w konsekwencji Zarząd podejmuje decyzję o naliczeniu ryczałtu karnego w kwocie ustalonej uchwałą przez Zarząd.

§4.

Zmiana dzierżawcy działki i postanowienia końcowe.

1. Działkowiec zbywający działkę jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zarządu w celu dokonania odczytu licznika, określenia stanu technicznego licznika i sieci, obliczenia ilości zużytego prądu oraz rozliczenia się.
2. Działkowiec nabywający ogródek akceptuje powyższy regulamin i zobowiązuje się do jego stosowania oraz dopilnowania przed nabyciem ogródka, aby zobowiązania względem należności za prąd, ciążące na poprzednim najemcy, zostały uregulowane i potwierdzone przez Zarząd.
3. Zarząd nie odpowiada za braki w dostawie prądu a jednocześnie zobowiązuje się do wyjaśnienia przyczyn braku prądu i bezzwłocznej interwencji w celu przywrócenia dostaw prądu.
4. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem, włącznie z odebraniem prawa do działki zgodnie ze statutem PZD.
5. Działkowiec jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zaistniałej awarii na sieci energetycznej lub naruszeniu regulaminu.
6. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące działalność PZD.

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY