Rodzinne Ogródki Działkowe

“WIARUS-SEZAM”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WODNEJ NA TERENIE ROD
„WIARUS-SEZAM” W TARNOWSKICH GÓRACH

§1

Elementy sieci wodociągowej.

1. Dystrybutorem wody na terenie Ogrodu jest Zarząd ROD „Wiarus-Sezam” w Tarnowskich Górach.
2. Dostarczana woda powinna być wykorzystywana w sposób racjonalny, oszczędny oraz zgodny z Regulaminem ROD.
3. Korzystanie z wody może odbywać się tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Sieć wodociągowa ogrodu składa się z poniższych elementów:
Przyłącze zewnętrzne zaopatrzone w licznik główny, będący głównym odnośnikiem do rozliczeń z dostawcą wody,
Indywidulane przyłącza wody wraz z licznikami,
Indywidualna sieć wodociągowa działkowca na działce,
5. Odpowiedzialność za elementy sieci wodociągowej:
Dostawca wody odpowiada za elementy sieci doprowadzającej wodę do licznika głównego,
Zarząd odpowiada za licznik główny oraz elementy sieci doprowadzające wodę do indywidualnych liczników działkowca wraz z licznikiem z uwzględnieniem wyłączeń opisanych w punkcie 6,
Działkowiec odpowiada za indywidualną sieć na swojej działce wraz z licznikiem oraz elementami sieci ogólnej znajdującej się na jego działce z uwzględnieniem wyłączeń zapisanych w punkcie 7,
6. Wyłączenia odpowiedzialności Zarządu:
Zarząd nie odpowiada za szkody wyrządzone przez działkowca na sieci ogólnej znajdującej się na jego działce oraz na terenach ogólnych ogrodu,
Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za wodomierz indywidualny w zakresie jego zniszczenia i uszkodzenia, w przypadku kiedy nie mają zastosowania przepisy i warunki dotyczące reklamacji.
Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za wodomierz indywidulany w przypadku jego kradzieży.
7. Wyłączenia odpowiedzialności działkowca:
Działkowiec nie odpowiada za szkody na sieci ogólnej będącej na jego działce nie spowodowane jego interwencją lub zaniechaniem,
8. Działkowiec jest zobowiązany do konserwacji sieci indywidualnej oraz zabezpieczenia indywidulanego licznika przed ingerencją osób trzecich, warunkami pogodowymi oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem.
9. Konserwacja i naprawa wodomierza indywidualnego obciąża działkowca.
10. Konserwacja i naprawa sieci ogólnej wraz z licznikiem głównym jest obowiązkiem Zarządu.

§2.

Rozliczenia zużycia wody

1. Opłaty za wodę dokonywane są na podstawie zużycia wody za poprzedni okres rozliczeniowy (sezon).
2. Proces rozliczenia zużycia wody prowadzony jest po zakończeniu sezonu. Zarząd informuje o zakręceniu wody działkowców wywieszając informację na tablicy ogłoszeń oraz poprzez stronę www ogrodu.
3. Na okres zimowy woda jest spuszczana z instalacji a licznik główny jest zabezpieczany przed uszkodzeniem.
4. Działkowiec ma obowiązek umożliwienia dokonania odczytu licznika przez Zarząd lub osobę przez Zarząd wyznaczoną do dokonania takiego odczytu. Taki odczyt zostaje odnotowany w zeszycie odczytów. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się podanie stanu licznika wraz ze zdjęciem poprzez MMS.
5. Działkowiec ma obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji licznika indywidualnego oraz sieci ogólnej przez Zarząd lub osobę przez Zarząd wyznaczoną.
6. Roczne indywidulane rozliczenie zużycia wody składa się z faktycznego zużycia, opłaty wodnej zgodnie z przepisami PZD.
7. Opłata wodna ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD.
8. Opłata za zużycie liczona jest jako iloczyn wskazań licznika indywidualnego oraz kosztów rocznych przypadających na indywidualnego działkowca na podstawie opłaconych przez Zarząd faktur.
9. Opłaty za zużycie wody za sezon rozliczeniowy dokonywane są zgodnie z przyjętym na Walnym Zebraniu terminem wnoszenia opłat za działkę.
10. Różnicę zużycia wody wynikającą ze wskazań licznika głównego i liczników indywidualnych pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD.

§3.

Liczniki wody
1. Liczniki wody podlegają legalizacji lub wymianie raz na 5 lat. Okres ten może być przez Zarząd skrócony, w przypadku ujawnionych wad technicznych.
2. Zarząd prowadzi ewidencję liczników wody.
3. Zarząd odpowiada za:
Plombowanie liczników,
Wymianę liczników,
Legalizację liczników,
Sprawy związane z reklamacją liczników,
Kontrolę sprawności liczników,
4. Działkowiec zobowiązany jest do:
Zabezpieczenia licznika przed kradzieżą,
Zabezpieczeniem przed wpływem zewnętrznego pola magnetycznego,
Zabezpieczeniem przed warunkami pogodowymi mogącymi spowodować uszkodzenie licznika,
Przystosowaniem instalacji indywidulanej tak by licznik został zamontowany w sposób pozwalający na zachowanie klasy dokładności, zgodnie z zaleceniami producenta w pozycji poziomej,
Zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i ingerencją osób trzecich,
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zerwania plomby, czynienie trudności podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, Zarząd ma obowiązek zakwalifikować taki punkt odbioru wody jako niezgodny z regulaminem i w konsekwencji Zarząd podejmuje decyzję o naliczeniu ryczałtu karnego w kwocie ustalonej uchwałą przez Zarząd.
6. Działkowiec po zamontowaniu licznika deklaruje sposób eksploatacji licznika, a mianowicie:
Całoroczny – z pozostawieniem licznika na okres zimowy,
Sezonowy – z wymontowaniem licznika na okres zimowy,
7. Wymontowanie licznika na okres zimowy musi odbyć się po zamknięciu sezonu a ponowny montaż musi odbyć się przed rozpoczęciem nowego sezonu.
8. Demontaż i montaż wodomierza i jego plombowanie odbywa się przez osobę lub firmę wskazaną przez Zarząd.
9. Koszty montażu/demontażu ponosi działkowiec zgodnie z ustaloną przez Zarząd stawką.
10. Działkowiec zobowiązany jest do ustalenia dogodnego terminy montażu/demontaży z Zarządem.

§4.

Zmiana dzierżawcy działki i postanowienia końcowe

1. Działkowiec zbywający działkę jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zarządu w celu dokonania odczytu wodomierza, określenia stanu technicznego wodomierza, ilości zużytej wody oraz rozliczenia się.
2. Działkowiec nabywający ogródek akceptuje powyższy regulamin i zobowiązuje się do jego stosowania oraz dopilnowania przed nabyciem ogródka aby zobowiązania względem wody, ciążące na poprzednim najemcy, zostały uregulowane i potwierdzone przez Zarząd.
3. Zarząd nie odpowiada za braki wody a jednocześnie zobowiązuje się do wyjaśnienia przyczyn braku wody i bezzwłocznej interwencji w celu przywrócenia dostaw wody.
4. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem, włącznie z odebraniem prawa do działki zgodnie ze statutem PZD.
5. Działkowiec jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zaistniałej awarii na sieci wodociągowej (indywidualnej i ogólnej) lub naruszeniu regulaminu.
6. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące działalność PZD.

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY